Resurse parinti

Informatii evaluare pentru obtinerea Certificatului de orientare scolara si profesionala

Evaluarea este un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și calitativ particularitățile dezvoltării, limitele și potențialul copilului/elevului/tânărului cu CES.     

Documente necesare

– dosar cu șină

– cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare școlară și profesională (tip);           

– copie acte de identitate copil/ elev/ tânăr (certificat de naștere/ C.I.);

– copii ale actelor de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal;

 – copia documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaz cererea este reprezentantul legal al copilului, de ex. hotarâre a instantei sau hotarâre a comisiei pentru protectia copilului;

– ancheta sociala de la SPAS/ asistentii sociali din primarii

– fisa medicala sinteticade la medicul de familie (tip)

– certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate

– fisa de evaluare psihologica(tip)

– fisa psihopedagogica (tip)                                                        

– copia foii matricole/ adeverinta care atesta înscrierea copilului în unitatea de învatamant

– copia ultimului certificat de orientare scolara si/sau profesionala (daca este cazul).

– alte documente în copie (Certificatul de incadrare in grad de handicap cu plan de recuperare, sentinte de divort, bilete de iesire din spital, etc. )

 

Site Bucuresti: http://www.cmbrae.ro/2017/

                           http://www.cmbrae.ro/2017/seosp/

TESTIMONIALS

Our Happy Clients

ACTELE NECESARE îN VEDEREA ELIBERARll CERTIFICATULUI DE îNCADRARE îNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP

Scurta descriere a procesului in vederea empatizarii cu persoana ce urmeza acest proces

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap  este necesar depunerea următoarelor documente:

 

 • cerere pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Ilfov)
 • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
 • fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA.
 • fișa psihopedagogică;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu.
 • declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței
 • copie certificat de naştere, C.I. – copil,
 • copie BI/CI părinţi/reprezentant legal,
 • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul)
 • copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul)
 • adeverinţă şcolară;
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor  de sprijin/itinerant);
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare; 

 

PREZENȚA COPILULUI  ESTE OBLIGATORIE

PENTRU COPII NEDEPLASABILI, INTERNAŢI ÎN SPITALSAU AFLAŢI ÎN CENTRE DE RECUPERARE, SE VOR PREZENTA ACTE DOVEDITOARE